::: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บบล็อก งานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ทุกท่าน :::

งานมุฑิตาจิต

งานมุฑิตาจิต
ครูมาณี ครูนงนุช ครูปุณิกา ครูเสาวนีย์ และป้าสุนันท์

นำเสนอโรงเรียน
...เด็กหญิงพระจีกานต์ เกตุสวัสดิ์สมครเข้ารับประทานรางวัลลูกกตัญญุกตเวทีจาก "พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ประจำปี 2552

รางวัลชนะเลิศเพชรยอดมงกุฎเด็กหญิงพจีกานต์ เกตุสวัสดิ์สมคร

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551